سطرهای سپید

سطرهای دفتر مرا مو به مو حساب کن

...

به چشمانت بسپار                          که بماند                                   برایم...                                                                      ادامه مطلب
/ 10 نظر / 38 بازدید
شهریور 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
4 پست
اسفند 89
1 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
5 پست
دی 87
8 پست
آذر 87
5 پست
آبان 87
4 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
5 پست
مرداد 87
5 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
2 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
5 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
7 پست
تیر 86
3 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
3 پست
مرداد 84
4 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
9 پست
عارفانه
1 پست